За катедрата

Обучение

Лаборатории

Курсове

Към катедрата се провеждат следните курсове:
Наименование
Ръководители
Телефон

1.Курсове по CAD / CAM системи

AutoCAD, Autodesk Inventor, 3D Solid Works
Характеристики на обучението

доц. д-р Божидар Григоров
965- 2922
2.Курсове за асансьорни техници

Характеристики на обучението

Сайт за обучение

доц. д-р Георги Илиев

ас. инж. Калин Чучуганов

965-2984;
0895 587 018

0894 723 554

 

1.Курсове по CAD / CAM системи

     В катедрата се провеждат курсове по CAD / CAM системи в специализираните компютърни лаборатории.
     Станете специалисти в автоматизираното проектиране чрез опита на експертите!!!
     Станете експерти в най-популярните и използвани проектантски и дизайнерски системи!!!

Курс
Съдържание
Продължи-телност

AutoCAD
Основен курс

Създаване и редактиране на двумерни обекти. Текстове, оразмеряване, блокове и атрибути. Моделно и листово пространство. 32 часа
AutoCAD Специализиран курс Тримерно моделиране. Повърхнинни модели и модели на твърди тела. Рендеринг. Потребителски настройки и външни бази данни. 28 часа
Програмиране в AutoCAD среда Скрипт файлове. DXF файлове. Visual Basic и макроси. Програмиране на AutoLISP. 32 часа
3D Studio Max Съзванае и редакция на плоски форми и тримерни примитиви. Тримерни обекти (лофтинг) - редактиране. Камери, светлини, материали, ефекти. Анимация. 40 часа
3D Solid Works Тримерно параметрично моделиране на твърди тела.. Сглобяване на детайли в сглобена единица. Настройки и генериране на чертежи. 32 часа
Mechanical Desktop Моделиране с повърхнини. Тримерно параметрично моделиране на твърди тела. Сглобяване на детайли в сглобена единица. Генериране на чертежи. Бази данни 40 часа


Параметричен детайл

Курсовете се организират с групи от по 6 човека в удобно за курсистите време.
За контакти: доц. Божидар Григоров
ТУ - София Машиностроителен факултет
Тел/факс: 965 2922 Тел. 965 3987
E-mail: b.grigorov@vmei.acad.bg

 


2.Курсове за асансьорни техници

За придобиване на правоспособност
За упражняване на професията

МОНТЬОР ПО МОНТИРАНЕ, ПОРЪРЖАНЕ И РЕМОНТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ
Съгласно наредба N 3 от 17.01.2001 г.

В курсовете са включени следните дисциплини:

N
Наименование
1
ОСНОВИ НА АСАНСЬОРОСТРОЕНЕТО
2
УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА АСАНСЬОРИ С ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ
3
УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА АСАНСЬОРИ С ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧНИО АДВИЖВАНЕ
4
УПРАВЛЕНИЕ НА АСАНСЬОРИТЕ
5
ТЕХНОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОРИТЕ
6
ТЕХНОЛОГИЯ НА СЕРВИЗА НА АСАНСЬОРИТЕ
7
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ АСАНСЬОРИТЕ
8
ИЗПИТАНИЯ, НАДЕЖНОСТ И ДИАГНОСТИКА НА АСАНСЬОРИТЕ

 

Форма на провеждане на курсовете и продължителност
ВАРИАНТИ	
N
Форма
Норма
Общо часа
1 С откъсване от работа 26 дни x 10 ч/ден 260
2 Вечерни+събота+неделя 43 дни x 6 ч/ден 260
3 Петък,Събота и Неделя 21 дни x 12 ч/ден 260
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБУЧЕНИЕТО

ТРЕТА СТЕПЕН

      В курсовете за придобиване на правоспособност ТРЕТА СТЕПЕН могат да се обучават лица, които притежават квалификационна степен по професиите "машинен монтьор" и "електромонтьор" и имат най-малко 6-месечен трудов стаж като монтьори на машини и съоръжения.
      За придобиване на правоспособност ТРЕТА СТЕПЕН лицата трябва да притежават знания и умения за монтиране, подържане и ремонтиране на асансьори:
· С неголяма сложност на конструкцията;
· Самостоятелни асансьори;
· С едноскоростно и двускоростно електро-механично задвижване;
· С електро-хидравлично задвижване;
· С ръчни или полуавтоматични врати;
· С релейно или електронно управление;
· С височина на повдигане до 25 m.
      Завършилите ТРЕТА СТЕПЕН ще имат право да работят като ЧИРАК-монтьори извършвайки ограничени дейности по монтиране, подържане и ремонтиране на асансьори, само под ръководството на лица завършили по-висшите степени. Завършилите ТРЕТА СТЕПЕН нямат право на самостоятелна работа без присъствието на лица с по-висша правоспособност.

ВТОРА СТЕПЕН

      В курсовете за придобиване на правоспособност ВТОРА СТЕПЕН могат да се обучават лица които са завършили последния клас на СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и са упражнявали професията "монтьор на асансьори" със ТРЕТА СТЕПЕН без прекъсване в продължение на 2 години.
      За придобиване на правоспособност ВТОРА СТЕПЕН лицата трябва да притежават знания и умения за ТРЕТА СТЕПЕН, а така също:
а) За монтиране, подържане и ремонтиране на асансьори:
· Със сложна конструкция;
· Със скорост до 1 m/s;
· С групово управление на два асансьора;
· С регулируемо електрическо задвижване;
· С автоматични врати;
· С неограничена височина на повдигане.
б) За поемане на отговорност за работа на друго лице;
в) За осъществяване на контрол за безопасно функциониране на асансьорите , които монтира, подържа или ремонтира.
      Завършилите ВТОРА СТЕПЕН ще имат право да работят като Р-Л НА ГРУПА, ръководейки работа на група монтьори на асансьори.


ПЪРВА СТЕПЕН

      В курсовете за придобиване на правоспособност ПЪРВА СТЕПЕН могат да се обучават лица които са завършили последния клас на СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и са упражнявали професията "монтьор на асансьори" със ВТОРА СТЕПЕН без прекъсване в продължение на 2 години.
      За придобиване на правоспособност ПЪРВА СТЕПЕН лицата трябва да притежават знания и умения за ВТОРА СТЕПЕН, а така също:
а) За монтиране, подържане и ремонтиране на асансьори:
· С голяма сложност на конструкцията;
· Със скорост над 1 m/s;
· С групово управление на три и повече асансьори;
б) За поемане на отговорности за работа на група монтьори на асансьори;
в) За организация на цялостната технология по монтажа, подържката и ремонта, и разпределение на материали, инструменти и средства на фирмата занимаваща се с тази дейност.
г) За избор на необходимите асансьори и техните параметри за дадената сграда.
д) За изчисление и избор на отделни възли и елементи, необходими при монтажа или ремонта с оглед постигане на изискванията за комфорт в кабината и сградата - допустими ускорения, вибрации и шум.
е) За осъществяване на контрол на група монтьори за безопасно функциониране на монтираните, порържаните или ремонтирани асансьори
      Завършилите ПЪРВА СТЕПЕН ще имат право да работят като ПРЕЗИДЕНТИ на фирми поемащи отговорност за своите бригади, занимаващи се с всички видове дейности свързани с производството, монтирането, подържането и ремонта на различните видове асансьори.