За катедрата

Обучение

Лаборатории

Магистри

Катедрата обучава студенти по следните 2 магистърски курсове:

1.ДИЗАЙН НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (ПТСТ):

    Екодизайн на подемно-транспортна и строителна техника; дизайн и надеждност; манипулатори и роботи – дизайн и управление; строителна и екотехника – дизайн и управление; компютърно моделиране на машини и системи; мениджмънт на логистични системи; инженерингови информационни технологии; подготовка на специалисти по дизайнери на механични системи и мениджъри на логистични системи.

2. ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА: (натисни тук за подробности)

    Придобиват се познания по аналитична логистика; информационна логистика; мениджмънт на логистични системи; технологични комплекси и логистика в строителната индустрия; складова, комисионираща и палетизираща техника; компютърно моделиране на машини и системи;експертни системи.

Възможности за професионална реализация:

     Във всички отрасли на индустрията и търговията: машиностроене, транспорт, енергетика, хранително-вкусова и лека промишлености, туризъм строителство на магистрални комуникационни системи, строителство на енергийни обекти и системи.

     Във всички области на приложение на компютърната техника: експертни компютърни системи, изкуствен интелект, управление на съвременни логистични системи, компютърен дизайн.

     В областта на мениджмънта и маркетинга на малки и големи фирми: възможности за собствен бизнес във всички области на икономиката: експлоатация, производство сервиз, дизайн, търговия и др.

Катедрата обучава студенти по:

Специалност: "ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА"
Образователно-квалификационна степен: "СПЕЦИАЛИСТ"
Срок на обучение: 3 години (6 семестъра)
Форма на обучение: редовно
Място на обучение: Обединен технически колеж към ТУ-София


Специалността е утвърдена в Държавния регистър, съгласно Постановление № 86 на МС от 12.03.1997 год.

    Специалност ПТСТ осигурява необходимите теоретично-фундаментална, специализираща, технологична, практическа и компютърна подготовка в областта на проектиране, дизайн, производство, монтаж и експлоатация на подемно-транспортна (логистична), строителна и екотехника.
    Завършилите успешно получават реализация като: специалисти по проектиране и дизайн на подемно-транспортна, строителна и екотехника с помощта на инженерни информационни технологии; специалисти-инспектори по технически надзор на подемно-транспортна и строителна техника; специалисти в областта на инженерната логистика; специалисти в производството, монтажа, експлоатацията и ремонта на: асансьори, кранове, въжени линии и ски-влекове, строителна и пътна техника и др.
    Получената подготовка дава възможност за частен бизнес в почти всички области на стопанството: строителство, транспорт, търговия, туризъм, лека, добивна, преработваща и хранително-вкусова промишлености.
    Предложената учебна програма позволява продължаване на обучението с предимство и чрез признаване на част от дисциплините в сродна специалност в бакалавърската и магистърска степени, както и образователна мобилност в други специалности.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за "МАГИСТЪРСКА" степен на обучение
I магистърски курс: "ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА"
N
Д и с ц и п л и н и
Водещи преподаватели
Университет/Държава
Където се изучават в чужбина
1

Аналитична логистика.
доц. М. Георгиев, доц. Н. Казаков

Analytishe Methoden der Logistik.
Universitеat Dortmund. Germany
Materialflusslehre.
Universiteat Karlsruhe. Germany
2

Складова, комисионираща и палетизираща техника.
доц. Ст.Минков, доц. Н.Коцев

Lager-und Kommissioniertechnik als Bausteine fuer Logistiksysteme.
Universiteat Karlsruhe. Germany
-Verpackungstechnik. Studiengang Logistik. . Universiteat Dortmund. Germany
3

Компютърно моделиране на машини и системи
гл.ас. Е.Грънчаров, доц.Б.Григоров

Logistiksimulation.
Uiversiteat Magdeburg. Germany
Logistics, Modelling, Simulation.
TU Delft. Netherlands
4

Мениджмънт на логистични системи.
доц.Н.Казаков, доц.К.Димитров

Logistics and distribution management. Chalmers University of Technology Göteborg. Sweden
Logistics and supply chain management.
SUP de CO Montpellier. France
5

Информационна логистика
доц. М. Георгиев, доц.К.Димитров, доц.Н. Казаков

Information Technology and Computer Models in Logistics.
Massachusetts Institute of Technology. USA
Information Technology for Logistic Systems. Universiteat Karlsruhe. Germany
6

Технологични комплекси и логистика в строителната индустрия
доц. Асенов, доц.Панов

Ausgeweahlte Kapitel der Baumaschinentechnik.
Uiversiteat Magdeburg. Germany
Dredging Design. Department Transport
Technology. TU Delft Netherlands
7

Експертни системи.
доц.д-р инж. К. Димитров, доц.д-р инж. Н.Коцев.

-Expert Systems for Industrial and Management Systems. Univercity of Luisville, USA

 

II магистърски курс:ДИЗАЙН НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (ПТСТ)
N
Д и с ц и п л и н и
Водещи преподаватели
Университет/Държава
Където се изучават в чужбина
1

Манипулатори и роботи – дизайн и управление.
доц. Б. Григоров

Design and Analysis of Robotic Manipulators. Мechanical Engineering, Purdue University,USA
Robot Sistem Designe
Univercity of Luisville, USA
2

Строителна и екотехника - дизайн и управление
доц. В.Панов, доц.Е. Асенов

Spezialtechnik fur Abbruh, Recycling und Verkehrsvegebau. TU Dresden. Germany
Baumaschinentechnik.
Uiversiteat Magdeburg. Germany
3

Компютърно моделиране на машини и системи.
гл.ас.Е.Грънчаров, доц.Г.Илиев

Modellbildung und Simulation des Maschineneinsatzes.
TU Dresden. Germany
Modellbildung und Konstruktion.
Uiversitaet Magdeburg. Germany
4

Мениджмънт на логистични. системи.
доц.Н.Казаков, доц.К.Димитров

Logistics and distribution management. Chalmers
University of Technology G
öteborg. Sweden.
Logistics and supply chain management.
SUP de CO Montpellier. France
5

Дизайн и надеждност на ПТСТ.
доц. Н.Коцев

Design for Reliability. Depart. Mechanical Engineering. MichiganTech.University. USA
Reliability Engineering.
University of Maryland. USA
6

Екодизайн на ПТСТ.
доц.Г.Илиев, доц.С.Минков, доц.Асенов

Ecodesign ,
Fakulteat feur Maschinenbau, TU Wien
Environmentably Sensitive Design,
Brunel University
7

Инженерингови информационни. технологии.
доц. Е.Асенов, доц.Григоров, гл.ас.Грънчаров

Engineering Information Technology(Engineering Design).
Napier University UK