НПЛ “ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
със сектори:
АСАНСЬОРИ,
ПОДЕМНИ МАШИНИ,
ВЪЖЕНИ ЛИНИИ И КАБЕЛНИ КРАНОВЕ

Приложни разработки


     Научно-приложната лаборатория "ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" е създадена към катедра "Инженерна логистика и подемно-транспортна и строителна техника" на МФ, ТУ-София.

     Лабораторията се занимава с:

     Съгласно закона "За техническите изисквания към продуктите" (ДВ89/1999) се определят техническите изисквания и оценяване на съотвтствието на продуктите със съществените изисквания както и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност. Такива съоръжения са голяма част от подемно-транспортните машини както следва: асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове. Всички дейности по производство, монтаж, подържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения изискват специално разрешение от Главна дирекция "Инспекция за държавен техниески надзор"

     За да отговори наи-пълно на техническите изисквания, НПЛ"ПТТ" се състои от три сектора:

     НПЛ"ПТТ" - Сектор "Асансьори" с р-л доц. д-р Г.Илиев има РАЗРЕШЕНИЕ ОТ Държавната агенция по стандартизация и метрология и Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" за ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТОВКА НА АСАНСЬОРИ със срок до 20.12.2004 г.
     НПЛ"ПТТ" - Сектор "Повдигателни съоръжения" с р-л доц. д-р Ст.Минков има РАЗРЕШЕНИЕ ОТ Държавната агенция по стандартизация и метрология и Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" за ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТОВКА НА НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ със срок до 20.12.2005 г.
     За Сектор "Въжени линии и ски влекове" лицензирането на дейността е в процес на извършване.

     Оформена е общност от членовете на катедра "ИЛ и ПТСТ" с дълъг стаж в научната и внедрителска дейност в областта на подемно-транспортната техника.

     Лабораторията разполага с обособена материална база на територията на ТУ-София , блок Г2, която обхваща лабораторна и производствена площ с машини стендове за изследване и изпитване и апаратура за производство и научни изследвания, която е показана на следващите фотоси.

Общ вид на лабораторията в блок Г2

Общ вид на лабораторията в блок Г2

Компютърни зали със съвременна изчислителна техника за проектиране и изследване на ПТТ оборудвани със съвременни CAD системи

 

Сектор "Асансьори" (По наредба 18)

Иследване на ограничител на скороста от доц. д-р Г.Илиев и негов дипломант

Стенд за изследване и изпиеване на асансьорни възли и детайли

 

Сектор "Повдигателни съоръжения" (По наредба 31)

Стенд - лабораторен образец на "Автоматизирана паркиг-гаражна система" патентована от авторите й:
доц. д-р Г.Илиев, доц. д-р Ст.Минков и доц. д-р Н.Казаков

Стенд за изпитване на метални конструкции на ПТТ

Стенд за изпитване на челюстни спирачки

 

Сектор "Въжени линии и ски влекове" (По наредба 24)

Общ изглед от стедовете по "Въжени линии и ски влекове"

Общ изглед от стедовете по "Въжени линии и ски влекове"


Ръководител на НПЛ "ПТТ"- Доц. д-р Георги Илиев

Адрес за контакти:
София 1197, бул. “Св. Климент Охридски” №8, НИС при Технически университет - София

Тел.: (+3592) 965 2984
GSM: 0895 587 018;
E-mail:
giliev@tu-sofia.bg