SolidWorks: Практическо ръководство
Настоящото ръководство е предназначено за самостоятелно изучаване и усвояване на популярната параметрична система за автоматизирано проектиране SolidWorks. Това издание покрива широк диапазон проблеми решавани със системата от настройката на потребителския интерфейс до детайлно разяснение на най-добрите практики използвани от експерти.


Въведение в Inventor 11
Производството на двадесет и първи век се характеризира с парадигмата за доставяне на все по-голямо разнообразие и количество на висококачествени продукти в контекста на засилваща се глобална конкуренция. За реализиране на тази парадигма е необходимо комби-нираното усили на различни отдели при рязко съкращаване времето на цикъла проектиране – производство. Ето защо компаниите, независимо от големината си, преминават към компю-търизирана среда на конструиране поддържаща модели, технологии и конструктивна доку-ментация в едно интегрално цяло.
Настоящата книга е предназначена да бъде въведение и ръководство в системите за автоматизирано проектиране (CAD) при употребата на пакета Inventor 11 с оглед ускоряване на конструкторските дейности. Inventor е програмна система на известната с основния си продукт AutoCAD корпорация Autodesk, като в настоящият момент тази система се ползва с изключителен успех от хиляди компании по целия свят ангажирани с инженерно конструи-ране или дизайнерски проекти.
Книгата е първата от поредица посветена на вертикалните продукти на Autodesk и предназначена за конструкторите в Р. България.
Подходът при излагане на проблемите е потребителски ориентиран и базиран върху конкретно решаване на конструктивни задачи. Подпомаган от нея, проектантът е в състояние самостоятелно да разучи и бързо да прилага всички необходими функции предлагани от сис-темата за 3D параметрично моделиране на твърди тела и сглобени единици. Изложеният ма-териал покрива цикъла – моделиране на детайли, сглобяване и получаване на конструктивна документация, което представлява основната част от дейностите в едно конструктивно бюро. Основно внимание е отделено на мощният инструментариум на параметричното моделиране и интелигентни адаптивни функции. Онези читатели, които са на начален стадий могат да използват «Въведение в Inventor« като базово ръководство за навлизане в мощния апарат на тримерното параметрично компютърно-подпомагано проектиране.
Упражнения
Цикълът упражнения представлява детайлно, постъпково разработване на конкретни конструктивни задачи, за осъществяването на които се използват по-голямата част от функ-циите на Inventor 11. Упражненията са предназначени за самостоятелна работа със системата и покриват основните дейности по тримерно моделиране – изчертаване, оразмеряване и де-финиране на двумерни скици, моделиране тримерни тела чрез фичъри, използване на пара-метри и таблично управляеми и адаптивни модели, сглобяване на детайли и получаване мо-дели на сглобени единици, разработване на чертежи и детайли от листов материал. Трябва да се отбележи, че подходите при разработването на задачите, както и последователността на работа в никакъв случай не са единствени, дори в много от случаите не са оптимални. Целта тук е максимално представяне възможностите на Inventor 11 в различни комбинации и слу-чаи на използване. С натрупване на опит проектантите са в състояние да разработят свои, алтернативни и оптимизирани подходи при моделиране на разнообразни конструкции.
Тъй като в упражненията е дадена една начална информация и последователността им е съобразена с последователността на разработка на конструктивна документация, нетърпе-ливият читател може за започне изучаването на системата директно от тях, като впоследст-вие се върне към основното изложение на книгата с оглед развитие и усъвършенстване на познанията и техниките на работа.

 


Описание
В множеството от случаите, когато вие се запознавате с нов програмен продукт бил той система за автоматизирано проектиране или програмен език, основния въпрос който си задавате е "Откъде да започна?" или "А сега накъде?". Това е особено вярно при положение, че разглеждате код написан на езика Visual Basic, особено написан от опитни програмисти какъвто е случая на повечето примери дадени в ръководствата и Help файловете. Целта на тази книжка е да избегнете едно такова начално обезкуражаване, което в някои случаи може да бъде фатално по отношение на желанието ви да се занимавате по-нататък с проблема. Ако вие сте активен разработчик на проекти в среда на AutoCAD, то ще изпуснете много...
Книгата е предназначена, чрез постепенно навлизане в
проблемите и чрез множество конкретни примери, да ви ориентира и да ви даде начални умения за Създаването на потребителски програми в среда на популярната система AutoCAD. Предоставени са основни сведения за езика Visual Basic for Application, така че на първоначалния етап не е необходимо за ползвате допълнителна литература. Книгата
покрива проблемите за създаване и редактиране на AutoCAD чертожни обекти, извличане на информация от чертежите, както и взаимодействие с Excel електронни таблици. Показани и дискутирани са принципите за създаване на потребителки интерфейс, който прави взаимодействието с ползвателите на вашия продукт елегантно и потребитески ориентирано.Описание
Настоящото ръководство е предназначено за самостоятелно изучаване и усвояване на най-новата версия на популярната параметрична система за автоматизирано проектиране SolidWorks 2005. Това ново издание поставя ударението върху инженерния подход при проектиране и конструиране на машини и съоръжения в среда на програмната система. Ръководството обхваща такива основни и специфични за автоматизираното проектиране инженерни дейности като изграждане на тримерни модели на детайли и сглобени единици, сглобяване и моделиране в контекста на сглобената единица, получаване на ортогонални проекции и изграждане на машиностроителни чертежи на детайли и сглобени единици и пр.
Книгата има за цел не само да добиете едни начални умения при работа със SolidWorks 2005, но и да ви разкрие тънкости, позволяващи високоефективното й използване. Последното трансформира конструктивните дейности от едно просто изпълнение на задачи в творческо предизвикателство. В ръководството ще намерите един добър баланс между теория и практически насоки на работа чрез редица подробно описани упражнения, основани върху реални конструктивни решения. Ръководството може да бъде използвано от широк кръг специалисти проектанти в машиностроителния отрасъл, но също така и от студенти и дизайнери работещи в сферата на формообразуването.